Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Region 04 - Plzeňský kraj
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
Tyto stránky jsou k 31.12.2010 uzavřené. Nové informace najdete na webu
www.skipcr.cz/regiony/04-plzensky-region.


Z akcí

Zájezd do Národní technické knihovny v Praze

Zájezdu do Národní technické knihovny v Praze se dne 22. června 2010 zúčastnilo 50 členek i nečlenek plzeňské organizace SKIP. Účastnicím, které byly rozděleny do dvou skupin se věnovala paní PhDr. Zdenka Kloučková, vedoucí Vzdělávacího centra NTK a paní Lada Loudová. Po skončení prohlídky NTK jsme navštívili také dejvickou pobočku Městské knihovny v Praze, kde se nám věnovala paní Olga Tichá. Pobočka je umístěna v části budovy NTK. Chvíle volna po exkurzích si každá účastnice strávila podle své chuti.

Fotografie ze zájezdu - NTK a pobočka Městské knihovny v Praze

Literární Šumava 2009

Tradiční, v letošním roce již v pořadí 13. setkání pracovníků knihoven jižních a západních Čech se konalo ve dnech 21. - 23. května 2009 pod názvem „O přírodě a Šumavě tentokrát v Horažďovicích“ a zúčastnilo se ho celkem 49 knihovníků a přátel knihoven.

Hned na začátku se nám otevřely prostory horažďovického zámku. Po krátkém přivítání zástupci SKIP, hostitelské knihovny a starostky města paní Mgr. Jindřišky Antropiusové v nádherném, unikátními dobovými freskami vyzdobeném sálu městského muzea jsme byli doslova vtaženi do připraveného programu. V doprovodu ředitelky muzea paní Mgr. Hany Smetanové jsme prošli stálou muzejní expozicí a rovněž jsme měli možnost předpremiérově vidět interaktivní rukodělnou dílnu, kde se budou návštěvníkům předvádět stará řemesla z Pošumaví. Kramplování neboli vyčesávání ovčí vlny nebo spřádání vlněného vlákna jsme hned vyzkoušely. Historickým středem Horažďovic nás potom provedl pan Václav Trčka. S velkým osobním zaujetím nám bývalý starosta vykládal o dějinách, významných osobnostech, památných budovách i o současném životě města. Posledním místem naší procházky byl opět objekt zámku a prostory městské knihovny. Městská knihovna v Horažďovicích patří mezi 20 knihoven, které přistoupily k digitalizaci svých fondů za podpory grantových projektů. Na přípravě projektů spolupracuje horažďovická knihovna s odborníky v pražské Národní knihovně. PhDr. Františka Vrbenská nám přiblížila problematiku zachování a zpřístupnění historických fondů klasickými metodami i prostředky digitalizace, její přednášku doplnila paní Lenka Šimonová svými postřehy a zkušenostmi z přípravy digitalizačních projektů, hovořila zvláště o záměru digitalizovat pětisvazkový herbář Františka Celerina z roku 1889, který je zajímavou výpovědí o poznání přírody kraje.Večerní program patřil setkání s básníkem, spisovatelem, antikvářem a také exkolegou, panem Ondřejem Fibichem, který se s námi podělil o své dojmy, pocity a zážitky inspirované Šumavou a představil nám svoji novou knihu Prácheňský poklad s podnázvem „S pověstmi krok za krokem celým Prácheňským krajem“. Na téměř 160 stranách jsou vypsány malé příběhy, které se vztahují k řadě míst Prácheňska a které nás „vedou křižovatkami času k poznání našich společných kořenů, ke spojení s dobrou sílou minulosti, abychom lépe odolávali vichru změn současného života…“.

Následující dopoledne patřilo přírodovědci a spisovateli Mgr. Pavlu Hubenému z CHKO a NP Šumava. Jeho zasvěcené povídání o šumavské přírodě a dění v národním parku vyvolalo živou debatu, na kterou navázal fotograf Vladislav Hošek. Promítl nám řadu nevšedních fotografií pořízených na Šumavě, a to i na místech, kam se běžný návštěvník nemá šanci podívat. Šumava romantická nás okouzlila a řada z nás si odvážela na památku i další fotografické publikace našeho hosta. Vycházka na vrch Prácheň příjemně zpestřila program, poznali jsme bezprostřední okolí města na řece Otavě. Prohlédli jsme si dochované zbytky hradiště a středověkého župního hradu. Na hřbitově s kostelem sv. Klimenta jsme si připomněli památku významných regionálních osobností, spisovatelů Josefa Pavla (Boubín Šumavský prales, Pověsti českých hradů a zámků, Junáci na Otavě) a Karla Němce (Dějiny města Horažďovic, 1936). Živou přírodu nám velmi zblízka a s osobitým komentářem předvedl pan Karel Průcha v přírodovědecké stanici, která je součástí Domu dětí a mládeže. V sále kina Otava jsme se večer zúčastnili loutkového divadelního představení horažďovického ochotnického souboru Tyjátr. Historické loutky, marionety, jsme poté zkoušeli sami vodit. Nedaleká obec Chanovice je místem, kde pod patronací Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech postupně prací dobrovolníků vyrůstá největší skanzen šumavských staveb v jihozápadních Čechách. S historií, postupnou obnovou a dalšími záměry na rozvoj celého komplexu i obce Chanovice nás seznámil starosta pan Petr Klásek. Literárně šumavské knihovnické setkání bylo zakončeno společnou návštěvou zříceniny hradu Rabí u Žichovic.

Fotografie na serveru rajče.net, ještě jednou na rajče.net, na webu horažďovické knihovny

Knihovnický happening 2008 – Kutná Hora 3. – 4. 10. 2008

Knihovnického happeningu s mottem Knihovny- rodinné stříbro se za Plzeňský kraj zúčastnilo družstvo ve složení H. Hendrychová, K. Smílková, J. Frühaufová, J. Hájková a A. Kratochvílová. V Kutné Hoře se k nám připojily i kolegyně z Karlovarského kraje M. Mudrová a E. Novotná. Naše společné družstvo se umístilo mezi 11 soutěžnými družstvy na pěkném 4. místě. Soutěžilo se v hodu stříbrným grošem, vymýšlení českého názvu pro mobil, hledáním stříbrného groše v koláči (mimochodem výborném), v rychlosti vyřízení MVS a v dalších soutěžích. Téměř celou dobu pršelo, ale ani déšť nezkazil veselou náladu. Happening spestřilo vystoupení taneční skupiny s ukázkami historických tanců a několik scének a zdravic knihovnických kolegů. Večer byl pro účastníky připraven raut ve Vlašském dvoře, kde nás uvítal hejtman Středočeského kraje P. Bendl. Příjemné bylo i posezení v klubu Alfa s hudbou. V sobotu dopoledne nás čekala prohlídka Kutné Hory s průvodcem. Happening byl výborně připraven pracovnicemi kutnohorské knihovny v čele s paní ředitelkou G. Jarkulišovou.

Fotografie

Zahraniční zájezd 25. – 27. 9. 2008

Zahraničního zájezdu, uskutečněného koncem září, se zúčastnilo 33 "skipáků" i "neskipáků" z knihoven Plzeňského kraje. Z Plzně jsme vyjeli v 6:00 hod. a naší první zastávkou byla Mohyla míru u Slavkova. Plánovaná půlhodinka nám stačila na prohlídku památníku i nakoupení pohledů. Počasí bylo zamračené a větrné. Cestou do Uherského Hradiště se na nás ale začalo usmívat sluníčko. Do Knihovny B. B. Buchlovana jsme přijeli s malým zpožděním. Uvítal nás pan ředitel Radovan Jančář a ve dvou skupinách nás provedl po knihovně. Prohlídka byla ukončena až pod střechou knihovny, kde byla pro nás přichystána káva. Cestou do Krajské knižnice K. Kmeťka v Nitře nás potkávaly silniční zácpy, takže do knihovny jsme přijeli až v 17:15 hod. Uvítání paní ředitelky Márie Pernické i vedoucí služeb paní Oľgy Krajčovičové bylo ale velmi spontánní. Čekali na nás i další pracovníci knihovny. Posezení ve studovně, kde pro nás bylo připraveno bohaté pohoštění, výměna zkušeností a vzájemné předání dárků, uteklo jako voda a po prohlídce knihovny jsme se srdečně rozloučili. Ubytování v hotelu Olympia a výborná večeře s možností popovídání si o dojmech byla příjemným zakončením prvního dne.

Druhý den ráno jsme v 8:00 hod. vyrazili do Ostřihomi. Krásný pohled na baziliku jsme si užili ze slovenské strany od Štúrova. V Ostřihomi jsme strávili čtyři krásné prosluněné hodiny. Prohlédli jsme si baziliku, klenotnici i kryptu, a někteří se pokochali i pohledem na Ostřihom z vyhlídkové kupole baziliky. Odpoledne jsme se cestou na Moravu zastavili na vodním díle Gabčíkovo. V půlhodinové přestávce nám přálo štěstí – shlédli jsme proplutí velké turistické lodě přes zdymadlo. Večer na nás už čekal v penzionu Venuše v Mikulově jeho majitel pan L. Dobiš, zvaný "Laďa". Večer, doplněný večeří a ochutnávkou vín, jsme prožili v bujarém veselí, zakončeném i nečekaným pánským striptýzem.

Třetí den jsme si prohlédli Mikulovský zámek, Dittrichsteinskou hrobku a čas zbyl i na malou procházku městem nebo vyhřívání se na sluníčku. Poslední zastávkou našeho zájezdu byl Moravský Krumlov, kde, i když nás jako výpravu nečekali, jsme si poslechli vynikající výklad mladé průvodkyně ke 20 velkolepým rozměrným obrazům Slovanské epopeje A. Muchy. Do Plzně jsme dojeli kolem 18:00 hod., příjemně unavení a plni zážitků.

Fotografie

Dramatická dílna Plzeň 2008

Celodenní seminář pro pracovníky dětských oddělení se konal dne 24. 9. 2008 v Polanově síni Knihovny města Plzně. V dopoledních hodinách proběhla přednáška dr. Václava Mertina na téma dětského (ne)čtenářství. Přednáška byla velmi fundovaná, přednášející zodpovídal na dotazy knihovníků. Odpoledne bylo vyhrazeno pro dramatickou dílnu zaměřenou na dramatizaci textů a vkládání dramatických prvků do besed pro děti. Dílna se skládala z teoretické i praktické výuky. Vedla ji paní Hana Langrová. Účastníci měli možnost konzultovat také svoje pracovní postupy v práci s dětmi. Celkem se dramatické dílny zúčastnilo 34 knihovníků z malých i větších knihoven, kteří uvítali možnost získání nových poznatků a možnost výměny zkušeností.

Fotografie

Literární Šumava 2007

Jedenácté setkání knihovníků nejen ze Západních a Jižních Čech se konalo ve dnech 24. - 26. května 2007 ve Stříbře, tentokrát pod názvem Stříbrná Šumava. Zúčastnilo se jej 36 knihovnic a jeden rodinný příslušník. Po přivítání a prohlídce městské knihovny bylo setkání zahájeno přijetím místostarostou panem Pavlem Tóthem a flétnovým hudebním vystoupením dětí ZUŠ na stříbrské radnici. Poté jsme si prohlédli jsme město Stříbro a štolu hornického muzea. První večer jsme si v netradičním prostředí restaurace Sheerwood vyslechli vynikající přednášku dr. Markéty Novotné ze Státního oblastního archivu v Tachově o historii a archiváliích Stříbrska. Druhý den jsme začali návštěvou Městského muzea ve Stříbře a dále návštěvou městečka Kladruby, kde jsme si prohlédli místní knihovnu, byli přijati paní starostkou Mgr. Svatavou Štěrbovou a absolvovali prohlídku kladrubského kláštera. Večer si Jihočešky a Západočešky změřily síly v bowlingovém turnaji. V sobotu jsme si cestou vyslechli povídání dr. Ivanky Horákové o literárních a historických osobnostech této oblasti. Lázeňské městečko Konstantinovy Lázně s krásným parkem nás okouzlilo a příjemně jsme se cítili i v místním informačním středisku s knihovnu. Setkání bylo zakončeno návštěvou bezdružického zámku, kde je umístěna expozice Muzea české sklářské tvorby a Bezdružický betlém, největší skleněný betlém na světě. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem. Část knihovnic si nakonec užilo i jízdu Bezdružickým Pacifikem.

Fotografie

Regionální valná hromada 2007

Dne 20. března 2007 se konala regionální valná hromada SKIP: usnesení a fotografie.


starší akce >>

Poslední úpravy 30.04.2015
www: Lenka Kotroušová
redakce: Jana Hájková